Sidebar Menu

News

Българският кодекс за корпоративно управление е изцяло съобразен с принципите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В тях са заложени мерки за устойчиво развитие и стабилност, включително цифрова сигурност, опазване на климата и др. Това стана ясно след проведена среща между представители на Националната комисия за корпоративно управление (НККУ) и представители на компании, листвани на Българска фондова борса от сегмент Премиум и сегмент Стандарт. Домакин на срещата беше Асоциация на индустриалния капитал в България.
Участие в събитието взеха председателят на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов, изпълнителният директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов, председателят на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите Даниела Пеева, проф. д.ик.н. Бистра Боева и директорът на дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“ в КФН Петя Хантова. Модератор беше председател на УС на Българската асоциация на управляващите дружества Наталия Петрова.
Проф. Бистра Боева заяви, че българският Кодекс за корпоративно управление е първият в ЕС, който заложил принципи за устойчивост и стабилност. „Още във варианта на Кодекса от 2021 г. принципите за устойчиво управление са част от доброто корпоративно управление. При изработването и изменението на Кодекса Националната комисия за корпоративно управление винаги съобразява спецификата на националната икономическа, социална и регулаторна рамка с  правилата на ОИСР“, каза проф. Боева.
По думите ѝ българското законодателство в много висока степен следва принципите на ОИСР. Тези принципи са стандарт и начин да се покаже на международните компании, че българските предприятия спазват добро корпоративно управление.
Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов откри професионалния форум с думите: „Корпоративното управление е в основата на успешния и устойчив бизнес. То не само определя рамките, в които оперираме, но и установява принципите на етика, прозрачност и отчетност, които са критично важни за доверието и дългосрочния успех на всяка организация. В този все по-взаимосвързан свят регулаторите, компаниите, инвеститорите и заинтересованите страни се нуждаят от доверие и от споделено разбиране за доброто корпоративно управление. Днес, когато промените са постоянни, а предизвикателствата - многобройни, доброто корпоративно управление се превръща в незаменим инструмент за справяне с несигурността и изграждане на стабилна основа за растеж и иновации. Комисията за финансов надзор, заедно с Националната комисия по корпоративно управление и Българската фондова борса, ще продължи да бъде основоположник на инициативите в полза на корпоративното управление за устойчиво развитие, съобразно и с общата ни цел – присъединяването на България към ОИСР“.

Срещата продължи с представяне ролята на регулатора при прилагането на Принципите за корпоративно управление от г-жа Петя Хантова – директор на дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“ на КФН. Тя акцентира на значението на принципите и направи обзор на правната рамка, на задължението за разкриване на регулирана информация, на декларацията за корпоративно управление и на нефинансовото докладване, правата на акционерите и изискванията към свикването и провеждане на общото събрание на акционерите, като завърши с надзорните правомощия на Комисията по отношение на тях. НККУ представи подробности от първия мониторингов доклад, който извършва на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, листвани на регулиран пазар на БФБ. Докладът обхваща периода 2021 – 2023 г. и разглежда състоянието на корпоративното управление на общо 214 компании.
По думите на председателят на НККУ Даниела Пеева се наблюдават се положителни тенденции за повишаване не само на качеството на разкриваната информация в декларациите за корпоративно управление, но и припознаването от корпоративните ръководства на добрите практики в корпоративното управление за просперитета на компаниите. 
Данните показват още, че компаниите, които се търгуват на авторитетните и ликвидни сегменти на БФБ, полагат изключително много усилия за следване на добри практики в областта на корпоративното управление, а корпоративните ръководства все по-често са ангажирани с отговорното управление на компаниите за постигане на максимална удовлетвореност на инвеститорите и всички заинтересовани лица.
На 6 юни НККУ ще проведе втора среща с изпълнителни директори и председатели на управителните органи на публични компании, за да обсъди Принципите за корпоративно управление на Г-20/ОИСР и промените в Националния кодекс за корпоративно управление.

Презентации от събитието:

  1. Проект на Национален кодекс за корпоративно управление
  2. Принципи на ОИСР – презентация
  3. Национален кодекс – презентация
  4. Изводи от мониторинговия доклад на НККУ – презентация
  5. Ролята на регулатора - презентация

Презентации:

Изводи от мониторинговия доклад на НККУ 2024 (Даниела Пеева)

Национален Кодекс за корпоративно управление (Профдикн Бистра Боева)

Ролята на регулатора при прилагането на принципите за корпоративно управление (Петя Хантова)

Г/20 ОИСР принципи на корпоративно управление 2023 (Профдикн Бистра Боева)

Contacts