Sidebar Menu

News

Отчитайки своята роля като организация, която насърчава прилагането на добрите практики по корпоративно управление и следи за прилагането на Българския Национален кодекс за корпоративно управление, както и съобразно най-новите тенденции в развитието на корпоративното управление, на заседание на УС на 01.07.2021 г.

Националната комисия по корпоративно управление прие изменения и допълнения в Националния кодекс за корпоративно управление. Измененията и допълненията на Националния кодекс за корпоративно управление отчитат настъпилите в последните три години промени в нормативната уредба относно дългосрочната ангажираност на акционерите, нормативната уредба в областта на възнагражденията на корпоративното ръководство. В духа на най-новите тенденции в развитието на корпоративното управление са създадени нови глава четвърта – Разкриване на финансова и нефинансова информация и глава пета – Заинтересовани лица и Устойчиво развитие.
Националният кодекс за корпоративно управление ще бъде приложим към годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети на дружествата за 2021 г.

Национален кодекс за корпоративно управление – Вижте като PDF
Решение на КФН – Вижте като PDF

Contacts