Sidebar Menu

News

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ- ИНОВАЦИИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Проф. дикн Бистра Боева

Традицията - страната членка, приела председателството  на ЕС,  да проведе  конференция по корпоративно управление  бе спазена и от Асоциацията на директорите в Словения.  Асоциацията, заедно с Европейската асоциация на институтите на директорите (ecoDa) и   Ърнст енд Янг (E&Y)   организираха и проведоха  на 09.11.2021  он- лайн конференция по актуални проблеми  на корпоративното управление:  устойчиво развитие  и иновации.  По  данни на организаторите  в конференцията са участвали 280 делегата от различни страни членки на ЕС.

В рамките на  три  сесии представители на бизнеса, неправителствените организации, академичната общност и на  Европейската комисия   ангажирано  обсъждаха доколко и как корпоративното управление допринася  за решаване на въпросите на устойчивото развитие и конкурентноспособността. 

Откриването на конференцията, ръководена от  Ирена Приович (I. Prijovic) - изпълнителен директор на Асоциацията на директорите на Словения, даде  тон  за интересни дискусии.  Насочващи дискусията  бяха  речите на г-жа Дж.  Тейгланд  (J.Teglang)  от  Ърнст енд Янг и г-жа С.Саастамойнен (S. Saastamoinen) - изпълняваща длъжността генерален директор на Генерална дирекция  Право на ЕК.

Интересен бе диалогът между представители на шведския и английския бизнес  за ангажираността на компаниите спрямо заинтересованите лица  и създаване на дългосрочна изгода.  Темата  за новия модел   на икономиката -  от икономика на собственици/акционери към икономика на заинтересовани лица  доминираше в този диалог, без да получи дефинитивен отговор.  Отделно бе място и на насоките, следвани от  публичните компании за техните реакции към климатичните промени.

Темата за устойчиво  развитие бе разгледана  в  панела, посветен на корпоративното управление като инструмент за устойчиво развитие.  Виждания по темата и резултати от своята работа споделиха  представители на  Института на  Директорите на Финландия, на Франция  и на отделни европейски браншови асоциации.  Бе подигнат въпросът за разкриването на нефинансова информация  (ESG)  и необходимостта от  обвързване на  стратегическите намерения на компания  с разкриването на този вид информация.  Представителите на AFEP /Френската асоциация на частните предприятия/ отделиха внимание  на опита, който  френският бизнес има с оценката /Due diligence/  на веригите на доставка.  Именно този въпрос е релевантен  към  очакваната проекто- директива на ЕК за корпоративно управление и устойчиво развитие. Представителите на неправителствения сектор коментираха и необходимостта от прилагане на насоките на ООН за спазване на човешките права.

Последната сесия бе посветена на ролята на корпоративното управление за  иновативната насоченост на бизнеса.  Подобно на първата сесия и тук  темата бе коментирана както от представители на бизнеса  и академичната общност от ЕС, така и от представител на академичната общност от САЩ.  Дискусията  засегна предимствата на борсово търгуваните компании  в контекста на иновациите, като ги съпостави с частните, нетъргувани компании, включително  венчърни фондове. Ролята на последните бе илюстрирана с  компаниите от Силициевата долина. 

Важна тема, която бе поставена и в първия и втория панел  бе тази за възможностите на МСП да разкриват  нефинансова информация.  Известно е и на българския бизнес, че подготвяните документи от ЕК отреждат ангажимент  и на малкия  бизнес да  представят   отчетност  с тази информация.  Известна е и българската позиция по този въпрос.  Внимание заслужават виждания на отделни панелисти, а именно: чрез  веригите на доставка  големите компании да съдейства на МСП при  отразяването на тяхната дейност в областта на устойчивото развитие.   Това е сравнително нов поглед към   глобалните вериги на доставка, към  отношенията МСП и големи компании.

 Заключителни  думи  и обобщение на приноса на конференцията  за утвърждаването на корпоративното управление  като ключов фактор  в  развитието на ЕС  направи  председателят  на асоциацията на директорите на Словения Г. Подбевшек (G.Podbevsek).

Конференцията, проведена в рамките на председателството на ЕС от Словения продължи както традицията за организиране на европейски форуми по корпоративно управление, както и линията на обсъждане на актуални теми за корпоративно управление, а в последните години това е темата за ангажираността на  корпоративните  ръководства в устойчивото развитие.

Contacts