Sidebar Menu

Мисия и цели на Националната комисия по корпоративно управление

Националната Комисия по Корпоративно Управление (Комисията) е създадена за целите на насърчаване прилагането на добрите практики по корпоративно управление и развитието на Българския национален кодекс за корпоративно управление (БНККУ или Кодекса).

Комисията е постоянно действащ независим орган, създаден на 3 септември 2009 под егидата на Българска фондова борса (БФБ) и Комисия за финансов надзор (КФН), с подкрепата на Световната Банка и Международната финансова корпорация (IFC). От 2014 г. Комисията е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Мисията на Комисията е да насърчи утвърждаването на добрите практики в областта на корпоративното управление, за да подпомогне дружествата да привлекат капитал и подобри тяхното представяне на пазара.

Основните цели на Комисията са формулирани в нейния устав и включват:

  • Насърчава прилагането на добрите практики по корпоративно управление;
  • Следи за прилагането на Българския Национален кодекс за корпоративно управление;
  • Преразглежда Кодекса всеки 18 месеца или инициира промени, когато това се налага;
  • Разработва механизми за мониторинг върху прилагането на Кодекса;
  • Следи и съобразява насоките за развитие на корпоративното управление в национален и международен план;
  • Подготвя препоръки към регулаторните органи за подобряване на корпоративното управление;
  • Разработване и представяне на насоки за най-добри практики в специфични области на корпоративното управление;
  • Ежегодно изготвя и публикува оценка за състоянието на корпоративното управление в страната;

Контакти