Sidebar Menu

Новини

Измененията и допълненията на Националния кодекс за корпоративно управление отчитат настъпилите в последните три години промени в нормативната уредба относно дългосрочната ангажираност на акционерите, нормативната уредба в областта на възнагражденията на корпоративното ръководство. В духа на най-новите тенденции в развитието на корпоративното управление са създадени нови глава четвърта – Разкриване на финансова и нефинансова информация и глава пета – Заинтересовани лица и Устойчиво развитие.

Националният кодекс за корпоративно управление ще бъде приложим към годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети на дружествата за 2021 г.

Контакти